Your Image

CRQH Level 3 Prague January 4th to 7th

Delve into the depths of emotional well-being, integrate the soul spirit with the personality-ego, and uncover the secrets to nurturing and treating individuals of all ages.

From clearing core-wounds to advanced embodiment protocols, you will explore pathways to unification of body, mind, and soul-spirit, promoting spiritual acceleration and preventing self-sabotage.

You will also venture into the realm of physical well-being, where energetic cranial-sacral balancing and cutting-edge solutions for extremity pain and range of motion take center stage.

Students in Level 3 will learn the art of :

✅ Finding and clearing specific Core-wounds.

✅ Advanced embodiment (of the soul spirit and more) protocols.

✅ Integrating the personality-ego and the soul spirit to prevent self- sabotage, create unification of body, mind and soul-spirit and spiritual acceleration.

✅ Treating babies, children and adolescents.

✅ Energetic cranial-sacral balancing.

✅ Advances in solving spinal and extremity pain and range of motion.

CRQH Level 3 Praha 4. až 7. ledna

Ponořte se do hlubin emoční pohody, integrujte ducha duše s osobností - egem a odhalte tajemství péče a léčby jedinců všech věkových kategorií.

Prozkoumáte cesty ke sjednocení těla, mysli a ducha duše, od čištění ran v jádru až po pokročilé protokoly ztělesnění, podpoříte duchovní akceleraci a zabráníte sebesabotáži.

Vydáte se také do oblasti tělesné pohody, kde se do popředí dostává energetické kraniálně-sakrální vyvážení a nejmodernější řešení bolesti končetin a rozsahu pohybu.

Studenti 3. úrovně se naučí umění :

✅ Vyhledávání a odstraňování specifických zranění jádra.

✅ Pokročilé protokoly ztělesnění (duše ducha a další).

✅ Integraci osobnosti-ega a ducha duše s cílem zabránit sebesabotáži, vytvořit sjednocení těla, mysli a ducha duše a duchovní akceleraci.

✅ Léčba kojenců, dětí a dospívajících.

✅ Energetické kraniosakrální vyrovnávání.

✅ Pokroky v řešení bolestí páteře a končetin a rozsahu pohybu.

Contact Information

Coupon

[[coupon_message.text]] [[cart_coupon.text]]

Payment Methods

Apple Pay selected.

Another step will appear to securely submit your payment information.

Google Pay selected.

Another step will appear to securely submit your payment information.

Subtotal:
[[checkoutContext.order.invoice.subtotal | currency]]
Tax:
[[checkoutContext.order.invoice.tax | currency]]
Shipping:
[[checkoutContext.order.invoice.shipping | currency]]
Discounts:
-[[checkoutContext.order.invoice.discount | currency]]
Total:
[[checkoutContext.order.invoice.total | currency]]
[[subscriptionsByProductId[checkoutContext.order.invoice.items[0].product_id].plan_description]]